Keresett publikáció


Pszichológiai tulajdonságcsoportok

A lenti összeállítás Fritz Cohen Munkahelyi grafológia című könyve alapján készült. Csaknem az összes címszó feltétlenül kiegészítendő az általam csoportosított hét terület (azok közül elsősorban a munkavégzésre vonatkozó) címszavakkal, melyek még részletesebb, korrektebb, gazdagabb grafotérképet adnak, és a személyiségre vonatkozó tulajdonságok is testre szabottabbak, kevésbé szubjektívek és jobban értelmezhetők.

Megjegyzendő, hogy minden megállapítás fizikailag és szellemileg egészséges, felnőtt emberre vonatkozik! (a tipikusan nyugati, szlogenszerű, kissé infantilis és szubjektív jellemzőkön nem tilos mosolyogni!)

• Agresszivitás Üzleti és magánéleti problémáiban energikus, rámenős, erélyes. Vadul és nagy energiával cselekszik, érvel. Üzleti kampányai erőteljesek. Provokáció nélkül elsőnek támad stb.

Jelei: szögek, széles vagy szélesdő bal margó, lefelé tartó szóvégek, szűk szóközök, éles, erős nyomás, emelkedő alapvonal 

• Alkalmazkodóképesség: Könnyen, rugalmasan alkalmazkodik a környezethez, adott feladatokhoz, problémákhoz.

Jelei: gyors, ritmusos, összehangolt mozgások, kiegyensúlyozott, szabályos írás, világos betűkombinációk, jól, de nem túl kötött írás

• Analitikus intelligencia: komplex jelenségek elemeire bontásának képessége

Jelei: kis írás, szabályos szöges, egyszerűsített, kiegyensúlyozott zónaarány, kötetlenség, kellő kiírtság

• Anyagiasság: erős vágy az anyagiak megszerzésére, ezzel összefüggően a számítás is jelen lehet

Jelei: középzóna/alsó zónadominancia, felfelé irányuló tendencia, esetenként számjegy-szimbólumok, az sz erőteljes hurokbővülete, alsózóna telt, széles, nagy

• Autoritás: A rábízott hatalmon vagy a hatalom gyakorlásának igényén alapul. Ha az írás a merevség jeleit mutatja, szélsőségesen tekintélyelvű

Jelei: nagyon erős nyomás, végnyomás, nagy írás, jobbra dőlés

• Becsületesség: Megvesztegethetetlen, eleget tesz a fair play követelményeinek, az igazság és a szakmai etika követelményeinek

Jelei: szabályosság, egyszerűsítés, olvashatóság, felsőzóna-dominancia, túlzásoktól mentes írás

• Magabiztos fellépés: a függetlenség, az önbizalom és a magába vetett hit alapján működő magabiztosság.

Jelei: mértéktartó, jól formált betűk, kezdőhangsúly, határozott t-áthúzások, határozott, energikus aláírás

• Butaság: alacsony IQ- értékkel bíró, fejlődésre alkalmatlan vagy nehézkes gondolkodású ember.

Jelei: lassúság, iskolás írás, szabálytalan és ügyetlen formák, az egyediség hiánya, a térbeli tudatosság hiánya (ez természetesen nem használható a keveset író, fizikai munkát végző, illetve a deviáns személyeknél)

• Csapatszellem: Közös cél érdekében együttműködő, cselekvő és másokkal kooperáló ember, a vezetés és uralkodás igénye nélkül 

Jelei: hiányzó kezdővonalak, jobbtendencia, nincs kezdőhangsúly, girlandos-fonalas kötések, normál nagybetűk

• Depresszió (patológiás eset): az aktivitás és a reakcióképesség csökkenése, amely céltalanságban, az élet örömei iránti érdektelenségben, elégtelenségérzetben, csüggedtségben, szomorúságban és felfokozott pesszimizmusban nyilvánul meg.

Jelei: ereszkedő alapvonalak, változó dőlés, lehajló sor-és szóvégek, diszharmonikus mozdulatok, nyomáshiány változó írásforma (folyóírásból scriptes vagy fordítva)

• Diktatorikus alkat: uralkodási tendencia. Hajlamos a parancsolgatásra, ellenőrzése illogikus és váratlanszerű, szereti az emberek egyéni akaratát, hajlamait figyelmen kívül hagyni, irányítani őket. 

Jelei: szögtúltengés, lefelé irányuló áthúzóvonalak, nagyon erős nyomás, magas t-áthúzás, nagyméretű kezdőbetűk, szűk szóközök, nagyon kiemelt aláírás

• Dinamizmus. Aktív, erőteljes céltudattal mozgatott személyiség, gyors gondolkodása, pszichés és fizikai lendülete működteti 

Jelei: gyors írás, hiányzó kezdővonalak, jobbtendencia, nagy írás, emelkedő alapvonal, 

• Dogmatizmus ( lsd. A rugalmatlanság címszó alatt): bármely hitében a végsőkig meggyőződött, meggyőzhetetlen ember, korlátoltsága szellemi rigiditáson , sokszor kritikátlanságon alapul.

Jelei: szögek, erős nagy nyomatékú törzsvonalak, határozott szóvégződések, erősen merev írás

• Döntőképesség: Eltökélt, meggyőző ember, aki lehetővé teszi sürgős cselekedetek azonnali végrehajtását.

Jelei: gyorsaság, határozott szóvégződések, szögletesség, erős nyomás, hiányzó kezdővonalak, horgok, stabil, gátlásoktól mentes, törésmentes írás

• Előzékenység: Megfontoltság, udvariasság, jó modor, szertartásosság, a formák betartása.

Jelei: árkád, girland, jó összkép, jól kiegyenlített margók, olvashatóság, szabályosság

• Empátia: Képes beleélni magát mások helyzetébe, s annak a nézőpontjából látni a dolgokat, anélkül, hogy feltétlenül egyetértene vele. 

Jelei: girlandos, jobbtendenciás, rugalmas vagy fonalas végződések, közepes vagy kicsi középzóna

• Eredetiség: (lsd. kreatív intelligencia)

• Éretlenség: (lsd. Határozatlanság címszó alatt is) A személyiség életkorának nem megfelelően fejlett értelmileg, főleg érzelmi intelligenciája alulműködik.

Jelei: növekvő szóméret, váltakozó dőlés, ügyetlen kötések és koordináció, a vonal szerep hangsúlyosabb, mint a funkcionalitása (betűimpulzus)

• Érettség: stabil, tárgyilagos, életkorának megfelelő mentális, érzelmi és szociális érettség, integráltság.

Jelei: érett, magas formanívójú írás, eredeti egyéniesítés, gyors, egyszerűsített írás, csökkenő szóvégek (gladiolé), világos kötések, egyenletes alapvonal, szabályosság, álló vagy jobbra dőlt írás

• Extroverzió: Nyitott emberekre, célokra, témákra, ötletekre, helyzetekre 

Jelei: gyors írás, hiányzó kezdővonalak, jobbtendencia, egyszerűsítés, jelentős középzóna, girlandos kötésmód 

• Felelősségtudat (gondoskodás, törődés másokkal címszó alatt is) felelősségtudat, becsületesség, kötelességtudat és törődés, személyes azonosulás és odaadás, elkötelezettség személyek, célok, szerepek iránt 

Jelei: oltalmazó jelek, úgymint lefedő t-áthúzások, vagy nagybetűből kiinduló fedővonalak, szögek, egyenletes nyomás, megfelelő méretű felsőzóna, szabályosság, olvashatóság, konvencionális írás: enyhén árkádos formák 

• Felelőtlenség: közöny a szociális környezettel szemben.

Jelei: hanyag írás, hiányos központozás és szó-vagy betűrészletek, erőtlen vonal, a záróbetűk kerülik az alapvonalat, hullámos sorok, fonalas kötések

• Figyelemzavar: koncentrációképtelenség, elterelhető figyelem, összpontosítás problémák 

Jelei: a harmónia hiánya, magasság-és nyomáskülönbségek, szabálytalan betűképződmények, törések és megszakítások a betűkben, változékonyság a térelrendezésben, és a dőlésben, lefelé irányuló tendenciák, hullámos alapvonal, a mellékjelek szabálytalan használata, rossz forma –tér és eloszlási ritmus 

• Gondoskodás: törődés másokkal, felelősségtudat.

Jelei: girlandos duktus, jobbtendencia, a kicsitől a közepesig terjedő középzóna, csökkenő szóméret (gladiolé), szűk szóközök

• Győzelemvágy: a csúcsra jutás kényszere, tudatalatti motiváció irányítja, hogy a győzelmet saját örömére szerezhesse meg, s nem a verseny megnyerése és annak mások hasznára fordítása céljából. Aszociális, versengő viselkedésmód

Jelei: szögek, árkádok, álló vagy balra dőlt írás, határozott vagy domináns középzóna, domináns alsózóna, határozott, erőteljes nagybetűk, aláírás, erős nyomás

• Hajlékonyság: megerőltetés nélkül képes elviselni kudarcokat, véleményt, kritikát, feszültséget, stressz-helyzetet 

Jelei: kiegyensúlyozott zónaarányok, szabályos ritmusosság, egyenletes alapvonalak, rugalmas dőlés

• Hatalomvágy: Erős intézkedési vágy és képesség, amely az emberek, a körülmények és a dolgok irányításának megszerzésére irányul.

Jelei: emelkedő alapvonal, nagy általános méret, határozott t-áthúzások, erős nyomás, határozott nagybetűk, kifejező alsó-és középzóna 

• Határozatlanság (lsd. Az éretlenség címszó alatt) 

• Humorérzék (lsd a jóindulat és képzelőerő címszónál) 

• Intelligencia: ezek a jelenségek az általános intelligenciafogalmat írják le, utalnak a jó intellektuális képességekre, a gyors felfogásra, a kiegyensúlyozott szemléletmódra. Mindig tartsuk szem előtt, hogy az intelligencia csak egy része a teljes személyiségnek, amelyről a grafológia holisztikus képet ad.(részletes alfajait lsd. a saját táblázatsorban) 

Jelei: magas formanívó (vagy Lényegi Érték), egyszerűsített formák, gyorsaság, hajlékony, rugalmas kötések, variabilitás, jó térritmus, a szavak, a mondat és az összefüggések funkcionalitása a betűkkel, vonallal szemben.

• Ítélőképesség, tárgyilagosság, stabilitás: a jelenségek józan és tárgyilagos megfigyelése, megismerése és elemzése, valamint előítélettől mentes, érzelmektől független, megbízható, eredményes eljárásmód. 

Jelei: gyors, zökkenőmentes írás, gladiolé, világos kötések, egyenletes alapvonalak, szabályosság, álló vagy enyhén jobbra dőlt arás, nincs mázoltság a vonalvezetésben

• Jóindulat, nagylelkűség. A többi emberhez való jólelkű, empátiás odafordulás, érdekmentes segítőkészség, néha a saját érdek háttérbe szorításával is. 

Jelei: girlandos kötésmód, kerek írás, telt, széles írás jobbtendenciával, hosszú, nyitott, ívelt végvonalak, jó téreloszlás és margók, gyorsaság, élénkség, konvencionális írásban árkád is megjelenhet 

• Képzelőerő: a kreatív intelligencia és a produktív kreativitás jellemzi. Kísérőjelensége lehet a humorérzék, és a fejlett alkotóképesség:

 Jelei: kidolgozott felső zóna, játékos függőleges vagy vízszintes vonalak, hajlított, ívelt, hullámos alakzatok, kreatív, eredeti és telt formák, jól alakított hurkok és oválok.

• Kereskedelmi érzék: képes az új piacok felkutatására,, új megközelítési mód kidolgozására, és a konkurrenciát kijátszva haszonnal tudja eladni a vásárlóknak, fel tudja mérni a fogyasztók igényeit, tudja, mikor és hogyan kell becsukni a boltot(Megj.:ez tipikus nyugati menedzseri megfogalmazás!) 

Jelei: emelkedő alapvonal, hiányzó kezdővonalak, jobbtendencia, széles vagy szélesedő balmargó, határozott szóvégződések, szabálytalanság 

• Kereskedelmi intelligencia: a kereskedelmileg kedvező alkalmak meglátásának és kihasználásának, nyereséggé alakításának képessége. Tud ítéletet alkotni jelentős pénzügyi helyzetekben.

Jelei: erős nyomás, szögek, jobbtendencia

• Kereskedelmi vezetői képesség: Irányít, tervez, és szervez, ösztönöz, koordinál, ellenőriz és intézi a kereskedelmi munkát, illetve a kereskedelmi vállalkozást. 

Jelei: szögek, egyszerűsítés, kötöttség, zónaegyensúly, nagyméretű betűk, ritmikus térkihasználás

•  Kétszínűség, jellemtelenség: az éretlen, morálisan elmaradott emberek sajátja, rokon a megbízhatatlansággal, a gerinctelenséggel, a felelősséget nemhogy felvállalni nem tudó, de azt áthárítani akaró emberre 

Jelei: tapadó-és fedővonalak, nyitott oválok, a szöveg és aláírás látványos eltérése, hazugságjelek 

• Kezdeményezőkészség: Megteszi az első lépést, biztatás nélkül is átveszi a vezetést, és felelősségteljesen befejezi, céltudatosan indít be folyamatokat. 

Jelei: gyorsaság, egyszerűsítés, jobbtendencia, hiányzó vagy rövid kezdővonalak, eredeti formák

• Kicsinyesség: a kicsinyesség a szigorúsággal együtt a zárkózott, merev és szűklátókörű emberek jellemzője. 

Jelei: hegyes, szöges írás, szűk szóközök, hiányzó végvonalak

• Kitartás: erős szívósság, kitartó munkavégzés, képes a kísértésnek ellenállni. A feladatvégzés során tanúsított rendíthetetlenség.(Szerintem rokon a hűséges megbízhatósággal minden téren).

Jelei: kötöttség, szöges írás, egyenletes alapvonal, nyomóerő, határozott t-áthúzások

• Kockázatvállalás: jó ítélőképessége, önbizalma és döntéshozó képessége van. Kellően kalandvágyó és tehetséges, hogy a változó szerencsével, kereskedelmi nyereséggel vagy veszteséggel foglalkozzon.

Jelei: jókora középzóna, kötetlenség, váltakozó jobb-és baltendencia, határozott aláírás

• Kommunikációs készség: Az a képesség, hogy tömören és érthetően tud közvetíteni ötleteket, elképzeléseket, javaslatokat, határozatokat, utasításokat a legkülönfélébb embereknek.

Jelei: szöges írás, jobbra dőlt, jobbtendenciás, emelkedő alapvonal, változó nyomás, kis betűtávolságok

• Kötelességtudat: Önmagát a feladatnak vagy kötelességeinek rendeli alá, és képes figyelmét hosszabb időn át, kitartóan ezekre irányítani.

Jelei: szerény nagybetűk, határozott t-áthúzások, biztos alapvonalak, jól elhelyezett ékezetek, és t-áthúzások, olvasható aláírás, szabályosság.

• Leleményesség: A kapcsolatok, a személyzet és az eszközök kreatív alkalmazása. Fantáziája segítségével megoldást talál nehéz helyzetekben is.

Jelei: magas formanívó, kidolgozott, relatív nagyságú felsőzóna, enyhén szöges írás, kreatív, eredeti formák, egyszerűsített,jó téreloszlású írás

• Lelkesedés: Átható izgalom egy feladat, téma vagy ügy miatt, az azzal való azonosulás, a megoldásának sikerébe vetett hit motivációjával

Jelei: jobbtendencia, emelkedő alapvonal, változatos formájú eltérés az iskolai normától, jó eloszlású nyomóerő (általában a szó elején), határozott, emelkedő t-áthúzások

• Magabiztosság: Udvariasan, de szilárdan kitart igényei, kijelentései, és véleményének elismertetése mellett

Jelei: szögek, középzóna-dominancia, hangsúly a kezdő-és nagybetűkön, határozott szóvégződések és aláírás

• Megbízhatatlanság: Állhatatlanság és a hozzájáruló jellemhibák

Jelei: lassú, mesterkélt, stilizált vagy jellegtelen, iskolás írás, fölösleges, az olvashatóságot nem segítő javítgatások, más betűnek látszó betűk, kezdőhangsúly, gyakori megszakítások és sok, a többi közé utólag beírt betű. Az oválok alul nyitottak, hurkos, csomós oválok vagy körök, középzónás betűk egyenetlenek, a nagybetűk aránytalanul eltúlzottak, betűkiugrások, túlzott pont-és írásjelhasználat. Sok pihenőpont, kiírt írásban betűrészletek kihagyása, lassúsággal kombináltan .Hullámzó, egyenetlen alapvonal, ernyedt, gerinctelen törzsvonalak, fonalas formák, erős baltendencia, petyhüdt, sáros vonalak, eltolt nyomás, deformált vagy kicsi nagybetűk A fent leírt jellemzők csak akkor igazolják a megbízhatatlanságot, ha közülük legalább 4-5 ismételten jelentkezik az írás egészében.

• Megbízhatóság, tisztességesség: morálisan érett, belső kontrollal bíró személy jellemzője, aki helytáll szaváért, cselekedetéért (akinek „bátran hátat lehet fordítani”)

Jelei: gyors, spontán, szabályos, ritmikus írás, egyenletes nyomással, határozott, élénk vonalk, olvasható, jól részletezett formák, és mellékjelek, egészséges feszültség, jó egyensúly és arányok az egész írásképen.

• Meggyőzőerő: Az értelem és a lelkesedés, a szívóság együttese, aki képes mások véleményét befolyásolni úgy, hogy közben figyelembe veszi elképzeléseiket, és erőszakmentesen elnyeri beleegyezésüket.

Jelei: gyorsaság, gördülékenység, gazdaságos betűformálás, szögesedés, nyomóerő, jobbtendencia, hangsúlyozott nagybetűk

• Monotónia: tompa, fásult, alulmotivált emberek jellemzője, akikből hiányzik a hajtóerő, és nem képesek elérhető célokat kitűzni maguk elé. Ha volnának is ilyenek, vagy elnagyolt, eltúlzott, és rossz önértékelésen alapulnak, vagy nincs hozzájuk elég energizáltság. Nem tévesztendő össze a monotóniatűréssel, ami adott munkakörök esetén kifejezetten szükséges tulajdonság.

Jelei: lassú, iskolás,nem eredeti, fáradt, túlszabályozott, merev írás, néha túldíszített, mesterkélt formákkal.

• Műszaki intelligencia és kreativitás: Praktikus tervezéshez társuló műszaki találékonyság. Műszaki területen hatékonyan működik, rendszeresen kutat, felefedezéseit, eljárásait és alapelveit alkalmazza a problémák felismerésében és azok kreatív megoldásában.

Jelei: szabályos középzóna, szögek, nyomóerő, kötöttség, műszaki jellegű írás, rajzolt vagy egyéni betűalakítások, hiányzó kezdővonalak

• Nagyravágyás: a cél elérésére irányuló vágy nincs összhangban a személy képességeivel vagy a reális körülményekkel.

Jelei: felsőzóna-túltengés, emelkedő vagy domború alapvonal, emelkedő, erőteljes t- áthúzások

• Önállóság önbizalommal: saját képességeinek pozitív értékelése alapján álló képesség az önálló döntéshozatalra és cselekvésre

Jelei: álló, jó színvonalú írás, határozottság minden íráselemben, kezdőhangsúly, fejlett középzóna, normál méretek, szabályosság, rugalmasság

• Önkontroll: képes reakcióit ellenőrzése alatt tartani. Túlkontrolláltság látható, ha egy vagy több tulajdonság túlzott mértékben jelenik meg az írásban. Ilyenkor  a felesleges önszabályozás a megfelelni akarás esetleg szorongás hatására lép fel.

Jelei:  szögek, szűk betűtávolság, szabályosság, egyenletes alapvonal, jó elrendezés, optimális téreloszlás, túlbiztosítás esetén ezek merev alkalmazása, felesleges áthúzások (z,Z,f,t)

• Önzés: a dolgokhoz való én-központú, saját érdek alapján való hozzáállás, az altruizmus hiánya. A helyzeteket, azok megoldását csak saját szemszögéből értékeli

Jelei: baltendencia, balra irányuló horgok, kampók, mozdulatok, lassúság, gátoltság, szabálytalanság/olvashatatlanság, túlzások a méretben és a szélességben

• Önzetlenség: Érdek nélküli hozzáállás helyzetekhez, emberekhez, döntésekhez 

Jelei: kerek, jobbra dőlt, széles írás, girlandos kötés, hosszú végvonalak, folyékony,  gördülékeny írás, változatos törzsvonalak, nem túl feszes alapvonal

• Ösztönzőerő: lelkesen adja át tudását, felkelti az érdeklődést célok, ötletek, cselekedetek, vállalkozások iránt .

Jelei: szöges, jobbtendenciás, nyomatékos írás szűk betűtávolsággal, emelkedő alapvonallal 

• Pontosság: összeszedett, gondos, precíz ember, aki betartja a határidőket, megállapodásokat.

Jelei: világos elrendezés, gyorsaság, hiányzó kezdővonalak, széles vagy szélesedő bal  margó, szabályosság

• Precizitás: a részletekre kiterjedő, aprólékos figyelem, gondos és szorgalmas munkavégzés.

Jelei: kicsi középzóna, olvashatóság, jól és pontosan elhelyezett mikrografikumok, szabályos, ritmikus (eltúlzásuk esetén kényszeres pedantériára utal)

• Problémamegoldó képesség: tisztánlátás, egyszerűsítési képesség, a (képzeletbeli) akadályok megkerülésével történő problémamegoldás adottsága. 

Jelei: világos elrendezés, szögek, szabályosság, egyszerűsítések, eredeti formák és betűkötések.

• Produktív intelligencia: a problémák hatékony, eredeti, újszerű megoldásának képessége. 

Jelei: szögek, jobbtendencia, olvashatóság, kiegyensúlyozott formák, nagyon jó formanívó, szabályosság.

•  Rugalmasság: Képes elintézni, lezárni ügyeit, megbirkózik a változásokkal,. Elfogadja, hogy javaslatait mások módosítsák, átdolgozzák, és képes azo javított változattal azonosulni. Képes a kompromisszumra, és a kompromisszumon alapuló munkára. 

Jelei: girlandos, helyenként szögekkel, gyors, változó fokú kötöttség, világos kombinációk, gördülékenység, fonalasság- kettős ívelés.

•  Sikerorientáció: Céltudatos, törődik a befektetett pénz, idő, energia csökkentésével. Biztos a saját képességeiben, nem szégyell fizetségül anyagiakat elfogadni. 

Jelei: szögesség, álló vagy jobbra dőlt írás, megfelelő méretű alsó zóna, egyenletes alapvonal, szabályosság, hiányzó kezdővonalak. 

• Stabilitás: érzelmi egyensúlyon alapuló céltudatosság és állhatatosság. 

Jelei: egyenletes alapvonal, ritmusos írás, jó térelrendezés, szabályos zónák, egyenletes nyomás.

•  Szabálykövetés: Könnyen tudja követni a szabályokat és az ügyrendet, elfogadja za utasítást és az irányítást, kötelességtudó, aki tiszteli feljebbvalóit, felelősségtudó ember.

 Jelei: változó kötésformák, mérsékelt középzóna, mérsékelt nagybetűk, szabályosság.

•  Szervezőkészség: lépésről lépésre, szisztematikusan alakítja a gyakorlati koordinációt és a kölcsönös kapcsolatokat, hogy gazdaságossá, takarékosabbá tegye és racionalizálja a munkafolyamatokat és azok működését. 

Jelei: világos elrendezés, szabályosság, egyszerűsítés, egyenletes nyomás, kiegyensúlyozott zónák.

• Szisztematikus munkavégző képesség: A tervek megvalósítására koncentrál: beszerzi és kiértékeli az információkat, a helyzet vagy feladat különböző szempontjait tervszerű cselekvéssorrá alakítja, rangsorol és a rendelkezésre álló időn belül megvalósítja azokat.

 Jelei: szögek, egyszerűsítés, hiányzó kezdővonalak, kiegyenlített zónák, határozott szóvégződések, magas formanívójú írás.

• Szociabilitás: hajlamos a barátságos interakcióra a különböző típusú emberekkel és csoportokkal, tolerálja mások véleményét, magatartását. 

Jelei: girlandok, jobbra dőlés, különböző kötésformák, normál nagybetűk, normál kerekségű oválok 

• Találékonyság: A rendelkezésre álló eszközök, körülmények és (nem feltétlenül saját) ötletek célratörő használata. Gyorsan megtalálja a kivezető utat, kijátssza a helyzeteket, és újszerű megoldásokat eszel ki.

 Jelei: girlandos kerekdedség, egyéni formák, hullámzó alapvonal, fonalas kötések és szóvégek, gördülékenység

• Tapintat, diplomáciai érzék: a helyzetek empatikus, udvarias, a másik embert tiszteletben tartó megoldása, nyer –nyer típusú játszmák „levezetésének” képessége.

Jelei: girlandok, fonalak, kettős ívelés, emelkedő alapvonal, árnyalt variációk, kis írás, könnyed nyomás

• Tárgyalóképesség: könnyed és érthető verbális és írásbeli kommunikáció, gazdag, árnyalt szókincs, érvelőkészség, empátia. 

Jelei: gyors, egyszerűsített, olvasható, gördülékeny írás, egyéni formákkal, magas formanívóval.

• Törtetés: a pimaszság, az agresszió, a tolakodás és kitartás eszközeinek együttes alkalmazása saját célok érdekében.

Jelei: erős szögesség, kötöttség, szabálytalan nyomás, erős t-áthúzások és szóvégek

• Újító hajlam, innovatív, kreatív személyiség, aki hajlandó vállalni a kihívást, a versenyt, a versengést és az ezzel járó kockázatot. A kurázsi és a kalandvágy egyaránt fűti 

Jelei: jobbtendenciás írás, szöges emelkedő sorokkal, hiányzó kezdővonalak, magas, határozott t-áthúzás, változatos, ’érdekes’ írás

• Üzleti érzék: kereskedelmi intuícióval rendelkező ember, aki észreveszi a kínálkozó lehetőségeket, és képes a folyamatot elejétől végéig hatékonyan és gazdasági haszonnal végigvinni.

 Jelei: fonalak, bekötött ékezetek és t-áthúzás, hangsúlyos, telt alsó zóna

• Üzleti lojalitás: Erős kötődési hajlamát alapvetően saját számításai, a prioritások és a változások feltételezhető következményei határozzák meg. A morális tökéletesség nem jellemzi.

 Jelei: girlandos, erős baltendencia, felfelé irányuló terjeszkedés

• Vezetői képesség: Törekvés a vezetés gyakorlására. Önként elfogadja, és keresi is a hatalomhoz jutás esélyeit. Magas önbizalomszinttel rendelkezik, és a végsőkig kitart. 

Jelei: kötöttség, hiányzó vagy kevés kezdővonal, hangsúly az utolsó betűkön, nyomóerő nagy, megfelelő, néha túlzott nagybetűk, középzóna- dominancia

• Versenyszellem: Igyekszik megszerezni az elsőbbséget a másokkal való versengésben. 

Jelei: szöges írás, nagy nyomóerő, álló vagy jobbtendenciás írás, feltűnő nagybetűk, határozott, erős aláírás