Keresett publikáció


Pszichoszociális fejlődés

Az énfejlődés folyamata. Az éntudat és énkép fogalma, alakulásukat befolyásoló tényezők. Önismeret, önértékelés, én- ideál. Pszichoszociális fejlődésmenet (Erikson)

Az „én” fogalma: 

 • A pszichés alkalmazkodó funkciók strukturált egysége
 • A személyiség valamilyen integráló centruma, amelynek egyéni verete van
 • Önmagunkról való tapasztalatoknak, ismereteknek a rendszere: a testünkről, képességeinkről, élményeinkről megőrzött tudás

I. AZ ÉNFEJLŐDÉS FOLYAMATA

1. „ Én” és a „ másik” különválásának a folyamata

 • a csecsemő számára nincs „ én” és „nem- én”
 • lassanként feldereng benne, hogy ő maga az, aki a kezét vagy a lábát felemeli
 • ez a folyamat két fonalon halad:

a) test- séma: belső vázlatot alakít ki saját testéről, mozgásáról

b) társas történések: a személyiség felfedezése egy másik ember segítségével történik. Az én- élmény a másik ember közvetítésével éli meg.

 • Az „énről” és a „másikról” való tudás nagyjából egyszerre alakul ki: csak akkor tudhatom, hogy én vagyok, ha tudom, hogy van másik

2. Éntudat kialakulása

 • A gyerek spontán módon aktivitást végez és ezzel változást idéz elő a környezetben- ezt a jelenség többszöri megismétlésével igyekszik emlékezetebe vésni, rögzíteni; A spontán aktivitással előidézett környezeti változás önjutalmazó jellegű.
 • A viselkedés következményei célképzetté válhatnak, és ennek eredményeként szándékossá lehet a kezdetben véletlen viselkedés

átéli:

- ő maga is képes viselkedését, helyzetét alakítani

- mind a környezete, mind önmaga helyzetének és állapotának meghatározásában hatékony lehet

 • kompetenciamotívum: önmaga hatékonyságának átélése képezi a környezeti változást előidéző aktivitás motivációs bázisát. Ez jellegzetesen emberi sajátosság.
 • Az éntudat kialakulásának állomásai:
 • fokozatosan megtanulja önmagát elkülöníteni a környezettől
 • eltérő mennyiségű, minőségű tapasztalatot kap önmaga hatékonyságáról ( a kompetenciaigény kialakulásában nagy szerepe van a szülői attitűdnek ). Két formája:

a) segítő szülők- a dolgok elsősorban tőle függenek- belső kontrollos ( képes a környezetét alakítani ) – TEHETED ( pozitív kompetenciakésztetés )- az önbizalom és az önértékelés erősödése- pozitív énkép- belső kontrollra irányultság ( belső irányítottság )- a felelősség vállalása- őnállóság- ÉNERŐS EMBER

b) büntető szülők- a dolgok nem tőle függnek- külső kontrollos ( az események nem rajta múlnak )- NEM TEHETED ( negatív kompetenciakésztetés- az önbizalom és az önértékelés gyöngülése- negatív énkép- külső konrollra írányultság ( külső írányítottság )- a felelősség áthárítása- függőség- ÉNGYENGE EMBER

3. Az éntudat alakulásának a megnyilvánul

 • önállóságra törekvés
 • akaratnyilvánítás
 • dac
 • a saját név ismerete
 • az „ enyém” névmás használata
 • az „ én” személyes névmás használata
 • a nemi hovatartozás tudata

II. AZ ÉNTUDAT ÉS AZ ÉNKÉP FOGALMA, ALKULÁSUKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

1. Éntudat

 • a saját személyiség tudata
 • segítségével képes az ember önmagát másoktól, a környezetétől elhatárolni
 • 2,5- 3 éves kor körül alakul ki
 • fokozatosan alakul
 • szocializáció feltételeként funkcionál
 • az én előbb érzékeli, majd tudati szinten válik külön a környezetéban élőktöl
 • az „ én”, „ enyém”, „ nekem” fogalmak tudatosodása
 • eltűnik az E/3. beszéd

2 Énkép

 • azoknak a személyiségvonásoknak az összessége, amelyeket az egyén önmagának tulajdonít
 • kialakulása hosszú tanulási folyamat eredménye
 • az egymást követő életkori szakaszok során minőségi változásokon megy át
 • az „én” és a „ nem én” megkülönböztetésével veszi kezdetét
 • meghatározó szerepe van:
 1. testrészek felfedezésének
 2. testrész, saját személy megnevezése
 3. éntudat
 4. szerepjáték
 5. kommunikálás
 6. utánzás
 7. értelmi műveletek kifejlődése
 8. nemi jellegek
 • fokozatosan bontakozik ki
 • befolyásolja az egyéni megnyílvánulásokat
 • szociális visszajelzések alapján bontakozik ki
 • tudatos és tudattalan elemekből álló képződmény ( tudattalan elemek = azok a személyiségvonások, amelyekről nincs tudomása )
 • • minél reálisabb és teljesebb az énkép, annál kevesebb benne a tudattalan elem
 • magába foglalja a testünkről, alkatunkról, fizikai tulajdonságainkról, képességeinkről, szexuális jellemzőinkről szerzett ismereteket
 • tartalmazza:
 1. a szellemi kapacitást
 2. a tudást
 3. a képességet
 4. az erkölcsi és egyéb normákat

• 3 oldaláról beszélhetünk:

1. testképről

2. kognitív képről

3. szociális képről

III.  ÖNISMERET, ÖNÉRTÉKELÉS, ÉN- IDEÁL

1. Önismeret

 • az emberi élet „ élhetőségének” fontos eszköze
 • az embernek áttekintése van saját személyének összetevőiről, határairól és lehetőségeiről
 • betekintése van viselkedésének mozgatórugóiba, hátterébe, motívumrendszerébe
 • helyesen ítéli meg az emberi kapcsolatokban játszott szerepét, hatását
 • „ Ki vagyok én?”; „ Milyen vagyok?” kérdések
 • adottságaim, képességeim, céljaim ismerete
 • hogyan felelek meg a követelményeknek
 • társadalmi szerepekben milyen vagyok

2. Önértékelés

 • az egyéni megnyílvánulásokra, teljesítményekre, személyes tulajdonságok alakulására törénő, tudatos odafigyelés
 • ezek folyamatos szembesítése a társadalmi elvárásokkal, környezet visszajelzéseivel, én- ideállal
 • énünk és én- ideálunk határozza meg
 • „ én” – „én- ideál” távolság:

kicsi: szélsőségesen pozitív önértékelés, tökéletesnek érzi magát

nagy: negatív önértékelés, reménytelennek érzi magát

közepes: hatékony, cselekvésre motiváló

3.Én- ideál

 • Az énkép nam tölthetné be funkcióját,ha nem rendelkezne megfelelő viszonyítási alappal = én- ideál

IV. PSZICHOSZOCIÁLIS FEJLŐDÉSMENET

 • Erikson nevéhez fűződik
 • minden egyes szakaszben van egy konfliktushelyzet
 • krízis- megoldáshelyzetet jelent- magával hozza annak lehetőségét, hogy a fejlődés elakadjon
 • Erikson Freud tanítványa volt- tovább ment Freud elméletétől, egész életet vizsgálta nem csak a serdülőkorig
 • Fejlődésmenetét stádiumokra, szintekre bontotta:

1. stádium: orális ( szenzoros) szakasz

 • bizalom- bizalmatlanság
 • első életév
 • vagy kialakul az ősbizalom vagy bizalmatlan lesz
 • a szájába vesz mindent
 • „ elég jó anya”- képes azt az állapotot sugallni a gyereknek, hogy minden rendben van

2. stádium: anális ( testi ) fázis

 • autonómia- kétely
 • kisgyermekkor kb. 3 életévig
 • „ elengedni”- az önuralom megszerzéséhez juthatunk
 • nem akar függetlenedni a szülőtől
 • az „ akarást” nem szabad tiltani, hagyni kell, hogy a személyisége fejlődjön ( „ Az vagyok, amit csinálni akarok” )

3. stádium: helyváltoztató ( genitális, lokomociós ) szakasz

 • kezdeményezés- bűntudat
 • 3- 4. életév
 • birtokba akrja venni a gyermek a környezetét; „ én képes vagyok megtenni”
 • ebben az időszakban képes utánajárni dolgoknak- és ezt akarja is
 • játéktevékenység válik fontossá- szerepjáték
 • „ az vagyok, aminek eltudom magam képzelni”
 • tervez és megvalósít- kezdeményezés

4. stádium: látencia időszaka

 • teljesítmény- kisebbrendűség

5. életévtől a pubertásig

 • tevékenység = létrehozás, megalkotás; „ együtt hozzuk létre”- nyit a kortársak felé
 • „ az vagyok, amit megtanulok”
 • azzal próbál elismerést szerezni ha tud valamit
 • tanulni és teljesíteni akar

6. stádium: serdülőkor

 • identitás- szerepkonfúzió
 • az identitását az éntudatát próbálja létrehozni
 • szerep diffúzió( nem tudom mi vagyok a sok szerepem közül )
 • ismét felélénkülnek az önállósági törekvések- a szülővel szemben
 • csoporthoz való tartozás kezdetben nagyon fontos, de közben a saját „ én”- jét kell megtalálnia
 • „ Ki vagyok én?” egyik percben felnőtt, másik percben gyerek

7. stádium: korai felnőttkor, ifjúkor

 • intimitás- izoláció
 • 18- 25 éves korig
 • képesek vagyunk-e feloldódni egy másik emberrel, anélkül, hogy közben a saját énünket elveszítenénk
 • képesek vagyunk-e tartós intim kapcsolat fenntartására
 • ha partnert vált, fél, hogy lesz-e másik

8. stádium: felnőttkor

 • alkotóképesség- stagnálás
 • felelősségvállalás az utódokkal szemben- képes vagyok létrehozni; vagy negatív ( stagnálás ) „ itt a vége”

8. stádium: időskor

 • integritás- kétségbeesés
 • „ volt értelme az életemnek” , s kétségbeesés, a halálfélelem, hogy mennyi mindent nem valósítottam meg

(Forrás: Internet)