Keresett publikáció


Az aláírás grafológiája

Az aláírás

(Dr. Albert Lang- Alfons Lüke : Az aláírás grafológiája nyomán)


Bevezető

Amint az ujjredők mélységét vizsgáló daktiloszkópia végtelen sok ujjlenyomat változatot ismer, úgy létezik több milliárdnyi írás és aláírás is Földünkön. Ha vannak is egymáshoz igen-igen hasonló írások, egy kicsit azért mindenki másképpen ír.

Az aláírással válik valamely levél, szerződés, nyilatkozat s más egyéb írott anyag hitelessé. Ez korábban még a személyes aláírást helyettesítő három kis keresztre is igaz volt. A hiteles aláírással kapcsolatos előírások igen szigorúak. A családnevet és az utónevet is ki kel írni. Az aláírás tehát pecsétnek minősül, azaz visszavonhatatlan kötelezettséget szentesít. Bár nem kell feltétlenül olvashatónak lennie, de valódiságának bizonyítékául önmagával azonosnak kell maradni. Kamaszkorban kezdik az emberek először gyakorolgatni, de ekkor még nem válik el a kézírástól.

Az aláírásnak a grafológiában megkülönböztetett jelentősége van. A grafológus aláírás nélkül az írásmintát nem tarthatja elégségesnek. Amennyiben a szöveg és az aláírás egymástól nagyon különbözik, az fontos figyelmeztető jel. Ez az első jele az én-kép zavarnak. Amennyiben viszont a szöveg és az aláírás főbb jellegzetességei tekintetében csaknem azonosak, úgy kiegyensúlyozott és megállapodott személyiség áll az írás mögött akivel szemben bizalommal lehetünk.

Mérlegelendő minden esetben nagy gondossággal hogy az aláírás eléri-e az elemezhetőség szintjét, mivel a teljes névaláírás és az egy-két betűs szignó között sok átmenet képzelhető el.

Mindig saját értékrendünk alapján alkotunk másokról véleményt. A joggal objektívnek nevezett megállapítások is óhatatlanul hordoznak bizonyos szubjektív színezetet, s ez természetesen a grafológiai elemzésekre is igaz.

Igen fontos az is hogy tiszteljük a másik ember személyiségét. Ezt persze nem csak a grafológiában ajánlatos követni, hiszen az emberszeretet, a beleérzőképesség olyan dolgok, amelyek nélkül az emberekkel kapcsolatos tevékenység nem művelhető sem színvonalasan, sem tisztességesen.

A következőkben részletezett segédlet egy rövid összefoglalót kínál arról hogy az egyes formai jellemzőkhöz milyen pozitív illetve negatív személyiségjellemzők társulhatnak. Mindezek természetesen nem kimondottan csak az aláírásokra, hanem az írásminták teljes egészére is helytállóak.

Mindemellett nagyon fontos hangsúlyozni hogy a felelősségteljes és korrekt személyiségkép előállításához önmagában csak az aláírás vizsgálata nem elegendő. Viszont nagyvonalú gyorstesztként, a részletes számításokon alapuló kidolgozott vizsgálat előfutáraként sikeresen alkalmazható.


ÉRTELMEZÉS A GRAFOLÓGIÁBAN: ALÁÍRÁS A SZÖVEGTÖMB UTÁN A DUKTOR NÉVALÁÍRÁSA.

Korlátozott terjedelmű grafikai anyag, ami lehet : teljes név, rövidített név, vezetéknév, keresztnév, becenév, szignó, titulus és az aláíráshoz kapcsolódó vonaltöbblet (paráf). Jogi aktus, felelősségvállalás.

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK:

  •  A betűi mérete
  • Formája, alakja
  • Összekötések
  • Dölése
  • Sodrása
  • Alapvonal alakja
  • Szövegbetűvel történő összehasonlítása
  • Vízszintes és függőleges helyzete
  • Nyomatéka
  • Tempója

 

JELENTÉSE: Milyen a duktor önmagáról kialakított képe? Én-kép, Én-ideál viszonya.        

A kötelezettségekhez és felelősséghez való viszony. Kötöttség – a gondolkodás lélegzetvétele.

FORMAI JELLEMZŐK

+/-

SZEMÉLYISÉG JELLEMZŐK

I. A BETŰI MÉRETE

 

 

1.)A vezetéknév nagyobb

+

 

 

-

A közéleti szerepben, munkahelyén érvényesülni vágyó ember.n>

Büszkeség a családfára és a származásra.

Magánélet sikertelenségének kompenzálása.

2.) A keresztnév nagyobb

+

 

-

Családszerep, női értékek hangsúlyozása.

A család fontosabb mint a munkája.

A kétféle szerepet nem sikerül összeegyeztetni, kényszerválasztás.n>

A.) Általánosságban kb. 3mm standardet közelít vagy kisebb (harmónia, egységes ritmus alapján értékelendőek a +/- jellegzetességek)

+

 

 

 

 

-

Reális önértékelés. Ambíciók kifejezésre juttatása a mérettől független lehet. (Sokszor az értelmiségre jellemző.) Tisztelik a személyiség szuverenitását, józanul értékelik saját tudásukat. Szerények, távol állnak az önelégültségtől és a színpadias viselkedéstől.

Túlzott esetben: kisebbrendűségi érzéstől szenved.n>

B.) Általánosságban > 3mm(harmónia, egységes ritmus alapján értékelendőek a +/- jellegzetességek)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Fokozott önértékelés, optimizmus, dinamika. Patetikus hajlam, ünnepélyesség, elvárt tisztelet. A megnövekedett felső zóna szellemi dolgok iránti érdeklődés, intellektuális ambíciók, elméleti sík, filozófia, fantázia. „Magasba törés” (vágyálom, idealizmus komplexen értékelendő). Megnövekedett alsó zóna anyagi világ iránti érdeklődésre utal, a realitások talaján áll, praktikus, józan. Többnyire erős ösztönökre utal. Művészek alsó betűszárai általában finom rajzolatúak.

Túlzott esetben: személyes nagyság óhaja ha fokozatosan nő a betűméret. Fordított esetben szerény kezdéssel a felülemelkedés a végcél.n>

a.) Széles írás

+

 

 

 

 

-

Túlzások, erőteljes egyéniség, pozitív életfelfogás. Magabiztosság, optimizmus, spontaneitás és nagy képzelőerő jellemzi. Vállalkozó szellemű. Vágyik a sikerre, elismerésre, életösztöne segíti tervei megvalósítását.n>

Alacsony színvonal esetén: fontoskodó, bizonytalan, könnyelmű. Általában nem vezető egyéniség és nem nagyvonalú.

b.) Szűk írás

-

Gátlásosság, görcsösség. Szögek esetén félénk, megkeseredett, kötekedő, bizalmatlan, barátságtalan.

Szűk+álló írás: intelligens lehet de emellett makacs. Magas betűk +éles vonalak+szűk írás: rosszindulat, agresszivitás.

c.) Teltség

+

Nyitott természet, élvez minden szépet és harmonikust. Gondolkodása konkrét és jól követhető, jól átlát bonyolult helyzeteket és összefüggéseket. Felismeréseit érthetően, nagy kifejezőerővel ismerteti másokkal. Jó kedélyű, szeret és tud is szerepelni, gazdag a fantáziája. Törekszik előrejutni, de szereti a kényelmet és a szemlélődést. Lelkesedő típus, de lehet kritikus is. Ragaszkodik azokhoz akik valamiről meggyőzték, könnyen elkötelezi magát eszmék mellett. Szentimentalitásra való hajlam.

d.) Soványság

-

Nyelvi kifejezőkészség kívánnivalót hagy maga után. Általában nagy odaadással végzik feladatukat, szellemi teljesítményük gyakorta jelentős, de a gyakorlattal nincs szinkronban. Hideg teoretikusok kevés humorral, nem ritka az érzelemszegénység.

II. FORMA, ALAK

 

 

A.)Szabályos

B.)Szabálytalan

+

 

 

-

 

 

 

 

-

 

Mérsékelten szabályos: szívósság, megbízhatóság, rendszeretet. Élénk, önálló gondolkodás, eleven érzelmi élet.

Ha túl mesterkélt: elfedi az egyéniséget szándékoltan, rejtőzködik. A túl merevnek ható negatív személyiségjegyeket takar: érzelmi szegénység, makacsság, merev ragaszkodás a szokványoshoz, szorongó alaptermészet.n>

Szélsőségesen: akaratgyengeség, labilis lelkület. Terv és cél nélkül él, nincs önuralma, szétszórt és önállótlan.

1.Olvasható

 

2.Olvashatatlan

(Mindig értékelni szükséges hogy tényleges-e az időhiány –erre a szöveg egésze mutat.)

+

 

 

+/-

 

 

 

-

 

 

Etikai tudatosság, felelősségvállalás, önmaga vállalása.n>

Becsületesség, lelkiismeretesség, kötelességtudat.n>

 

Ha sokat aláíró emberről van szó, egyéni és azonosítható az írás  fontosságvágyat, autonómiát,önbizalmat, gyakorlottságot, türelmetlenséget takar.

Elhatárolódás, rejtőzködés, pózolás. Fontosság látszatának a keltése.n>

Ha tucat jellegű, rejtőzködésről, felelősségtől való félelemről van szó.n>

3. Díszítésekkel tarkított

+

-

 

Méltóság, hangsúlyozás.

Giccsesnek hatónál gyengébb helyzetfelismerés, pózolás, önmaga túlértékelése, fölényesség.

4. A név utáni pont

+

 

 

-

Határozottság, kötelességtudat, lezárás jele.n>

Pilátust idézve: „Quod scripsi, scripsi!” (Amit írtam, megírtam.)n>

Elzárás jele.

5. Paráf

+/-

 

 

 

 

 

-

Erős Én-kiemelés, önérvényesítési szándék. Kudarc vagy önbizalomhiány húzódik meg gyakran mögötte.

Értékelni szükséges hogy a szerkezethez illő formákat használ-e, vagy fölösleges elemeket. Díszítés: jó ízlés, esztétikai vágy, játékosság. De lehet: körülményesség, hiúság, szőrszálhasogatás, kötekedő természet.n>

Aláírás alatt: legtöbbször a vesztesek így kívánnak elégtételhez jutni. Kudarcot, kisebbrendűségi érzést mutat.

6. Egyszerűsítések

+

 

 

-

Színvonalas megoldások: tárgyilagosság, jó lényeglátás. Az érzelmeket és a tényeket különválasztja.

Gyenge minőségű írásnál :érzelmi sivárság, formaérzék hiány, hajlam a sablonosságra.

7. Vonal a név fölött

 

 

 

 

 

+

+/-

 

 

-

+/-

Eltakarás, védekezés, védés.

Uralkodásvágy segítőkészségnek álcázása, fensőbbségi helyzetéből védi, óvja, támogatja ill. elnyomja a nála gyengébbeket.n>

Ha éles görbében zárul: akár brutalitás is lehet .n>

Bekeretező paráf védelemigény, elszigetelődés.n>

8. Vonal a név alatt

-

Kifejezett önérvényesítő szándék. Figyelemfelhívás. Saját személyiségét fontosnak tartja, és ugyanezt várja el másoktól is.n>

9. Ékezetek

 

 

a.) Pontosan elhelyezve

+

 

-

Alaposság, rendszeretet, valóságérzék jó minőségű írásnál.n>

Lassú gondolkodás, sablonosság gyenge minőségű írásnál.n>

b.) Magasan elhelyezve

+

 

-

Erőteljes nyomásnál: törekvő, de biztonsággal áll a „valóság talaján”.n>

Gyenge írásnál lelkesedőképesség, törekvő természet, rajongás.n>

c.) Alacsony ékezetek

+

-

Erős nyomás: realista ill. „szőrszálhasogató”.n>

Gyenge írásnyomásnál: érzékenység, kishitűség.n>

d.) Előreküldött ékezet

+

-

Jó minőségnél: eleven, gyors gondolkodás.

Gyönge kifejezőerőnél: megbízhatatlanság, felületesség.n>

e.) Elmaradó ékezetek

-

 

 

 

 

+

Határozatlanság, sok töprengés, tartózkodó reakciók. Szórványos hiány: megbízhatatlanság, csökkent koncentráció. Párhuzamos ékezeti vonalkák meghosszabbítása: agresszív szellem és ösztön. Enyhébben feltűnési szándék.n>

Ha nagyon gyors az írás, kevésbé értékeljük negatívan.n>

f.) Ékezetek összekötése

++

Rugalmasság, fantázia, élénk értelem.

10.) Iniciálék

-nagy

 

 

 

 

-kicsi

 

+

 

 

-

 

+

 

-

 

Reális önértékelés, erős öntudat. Gigantikus utolsó betű markáns végvonal, végnyomás : szenvedélyesség, tekintély-éhség.n>

Csillapíthatatlan érvényesülési vágy, túlzott hiúság, arrogancia.n>

Egyszerűség, szerénység, jellem visszafogottsága.n>

Bizonytalan, félénk, alázatos, kisebbségi komplexus. Végbetű: taktikai érzék, mások helyzetébe való beleélés.

Erőtlen szóvég: meggyengült önkifejező erő, kétségek, reményvesztettség, fáradékonyság.

11.) Élesség (vékony kontúros vonalak, szűk hurkok)

+/-

Éles értelem, kritikusság. Szigorún méri önmagát és másokat is. (horog, kampó különösen megerősíti ezt).

Túlságosan erős önkontroll. Ösztönéletük gyenge vagy elfojtott. Hideg, logikus gondolkodás, az értelem elsődlegessége.

12.) Tésztásság

+

 

 

 

 

-

Széles jókedv, ömlenek gondolataik és érzelmeik. Nagyvonalú, élvezi az életet. Reneszánsz személyiség, nyitott minden érzéki izgalomra. Gyakorlatias a gondolkodásban és a cselekvésben. Lazítás, testi örömök, de erőteljes tettvágy és alkotóerő is jellemzi.

Gyenge minőségű írásnál: fegyelmezetlenség, egoizmus, ösztönvilág uralkodó jelenléte.

III. ÖSSZEKÖTÉSEK

 

 

1. Girlandok: a befogadás mozdulatának szimbóluma

+

 

-

Közvetlenség, odaadás, alkalmazkodás, nyitottság. Tolerancia, befogadóképesség, diplomáciai érzék.

Befolyásolhatóság, hiszékenység, kényelemszeretet, locsogás, engedékenység, megalkuvás és passzív ellenállás.n>

2. Árkádok: a girland tükörképei, befolyások elhárítása.

+

 

-

Zárkózott, elővigyázatos, meggondolt, óvatos, konzervatív, távolságtartó, gondoskodó.

Gyenge minőségű írásnál és balra dőlésnél megtévesztés. Környezetéhez rosszul alkalmazkodik. Számító, bizalmatlan, önelégült, határozatlan, fukar.n>

3. Szögek: hirtelen irányváltoztatásokból eredően döntéskényszer.

+

 

 

-

Megbízhatóan hűségesen teljesíti a rábízott feladatokat. Erkölcsös, határozott, tántoríthatatlan. Világosak a szándékai, következetes.n>

Konok, hajthatatlan, nem a kompromisszumok embere, kicsinyeskedő, akadékoskodó. Harmóniahiány jellemzi. Kemény, hideg, ingerült, civakodó, türelmetlen, nyers.

4. Jellegzetes fonalasodás- sietség vagy színlelt sietség eredményeként.

+

 

 

-

Gyorsan beilleszkedik egy teljesen megváltozott helyzetbe is. Sokoldalú, megértő, tájékozott. Mozgékony, diplomatikus.

Ha csak a szóvégeknél jelentkezik az időhiányra utal.n>

Személyisége változékony. A külvilág, a körülmények szorításában él. Nehéz kiismerni őket, leplezik alapvető hiányosságaikat. Érdeklődnek az Isten és a világ dolgai iránt.

Gyenge idegrendszerre utal, kiszolgáltatottak saját ösztöneiknek.n>

Tartózkodnak a határozott állásfoglalástól, nem kötelezik el magukat. Tartás nélküli, szétszórt, megbízhatatlan, jellemtelenn>

emberek.

a.) Közepes kötöttség (hosszabb szónál kb. négy betűnél)

+

Logikusan gondolkodik és cselekszik. A problémákat természetesen közelíti meg. Ötletes összekapcsolás: szellemi mozgékonyság, kreativitás.n>

b.) Szabályosan, erősen kötött

-

Önállótlanság, félénkség, bátortalanság. Felületes, gátlástalan hangoskodó (+ erős jobbsodrás esetén).

c.) Gyengén kötött, kötetlen

+

-

Analitikus gondolkodás, teoretikus elme.

Alkalmazkodási zavarok.

IV. DŐLÉSE

(FÜGG ATTÓL HOGY A DUKTOR MILYEN ÍRÁSMINTA SZERINT TANULT)

 

 

 

 

1. Álló írás

+

 

-

Megfontolt, józan, uralkodik az érzelmein, mértékletes, jó szervező, öntudatos, tartózkodó, türelmes.

Aggályos, hideg, barátságtalan, bizalmatlan, türelmetlen, gátlásos, akadékoskodó, kicsinyes, önző.

2. Jobbra dőlés

+

 

 

 

 

-

A másik ember felé fordulás, az érzelmek uralkodó volta. Függ a fokozatoktól. Szenvedélyes, temperamentumos, lelkes, gyorsan dönt és cselekszik, dinamikus. A mérsékelt dőlés eszményi, ha egyéb jegyek is pozitívak.

Szélsőséges esetben fokozatai vannak: gyenge önuralom, nyughatatlanság, könnyelműség, hevesség, könnyen befolyásolhatóság. Gátlástalanság, fanatizmus (+ írás merevsége esetén).

3. Balra dőlés

+

 

 

-

Visszavonulás az ”én” belső világába. Megfontolt, az értelmet az érzelem elé helyezi, kételkedő, kevésbé derűlátó. Nagy az önfegyelme, erős értelmi kontroll.

Megközelíthetetlen, gőgös, öntelt, elutasító.n>

4. Változó írásfekvés

-

Ellentmondásosság, bizonytalanság, határozatlanság esetleg neuraszténia.n>

V. SODRÁSA –a mozgás iránya

 

 

1. Jobbsodratú-személyiség stabilitása alapján

+

Kifelé fordultság, rugalmasság.

2. Balsodratú-személyiség stabilitása alapján

+

 

 

-

Megfontolt, kiegyensúlyozott. Alsó szárak erős nyomással jó realitásérzéket, materiális gondolkodásmódot sejtetnek.n>

Gyenge írásminőségnél: befelé fordultság, rugalmatlanság. Gátlástalanság, képzelt betegség. Nehezére esik a feszültségeket elviselnie a környezetével, és azokkal megküzdeni Csavarinda, tupírozás „nárcizmusra” utal. Szöges „g” hurkok ált. férfiaknál egyoldalú szexuális fantáziavilág. Erős nyomású alsó szár: birtoklási vágy, túlzó takarékosság.

 

VI. ALAPVONAL ALAKJA

(Hangulati-érzelmi jellemzők, realitásokhoz való viszony.)

1.Egyenes

 

2.Hullámos

 

3.Homorú

 

4.Domború

 

 

 

 

 

+

 

-

 

-

 

-

 

 

 

Megbízhatóság.

 

Bizonytalanság.

 

Lassú belelendülés, nehézkes kezdet. Befolyásolható és jól tűri ha irányítják.

Könnyen ellobbanó lendület, lelkesedés. Fellobbanó vágyak, gyenge kitartás. A magányt nem kedveli.

VII. IRÁNYA

 

1.Emelkedő

 

2.Lecsengő, lejtő

 

 

+

 

-

 

 

Sikerorientált, igyekvő, optimista

 

Levertség, depresszió.

VIII. SZÖVEGBETŰVEL TÖRTÉNŐ ÖSSZEHASONLÍTÁS

 

 

1. A szövegbetűvel megegyező méretű

+

Reális önértékelés, objektivitás, önmaga vállalása.             A lehetőségei és törekvései összhangban vannak egymással.n>

2. A szövegbetűnél nagyobb

-

 

Én-hangsúly, a realitások felmérésének és az ítélőképességnek a hibája. Úgy érzi többet érdemel, a lehetőségeivel elégedetlen, háttérbe szorítva érzi magát.

3. A szövegbetűnél kisebb

-

Én-kifejezés gátoltsága, félénk, szerény, bizonytalan. Önállóságigénye kicsi, nem vezető alkat.

IX. VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES HELYZETE

 

 

1. A bal margóval egyvonalban, vagy a lap második harmadolójára szimmetrikusan

+

Reális helyzetértékelés.

2. Normától jobbra esik

-

Tervszerűtlenség, meggondolatlanság, erős önérvényesítő igény, extraverzió. A jövő, a külvilág felé orientálódik.n>

3. A normától balra

-

Fékezettség, óvatosság, múlthoz kötődés, negatív élmények, krízishelyzet. Balra és nem üzleti norma: neurotikus félelmek, óvatosság, előrelépésről való lemondás.

a.) Sortávolság a szövegtömbtől vízszintesen a saját sortáv * 2

+

Ésszerű, józan gondolkodás, kontroll. Egyensúlyteremtés a lehetőségek és a törekvések között.

b.) Sortávolság nagy

-

Nem azonosul a szöveg tartalmával. Törekszik a függetlenségre, elővigyázatos a címmel szemben.

c.) Kis sortávolság

-

Gyenge áttekintőképesség, bizonytalanság, védettségigény.n>

X. NYOMATÉKA(tükörkép domborúsága)

1. Merevségn>

 

 

 

 

+

 

 

 

-

 

 

 

Rendkívüli élethelyzetekben átmenetileg egészséges személyiségekre is jellemző lehet a kétség és a szorongás. Tudatosan is belekényszerítik bizonyos élethelyzetek az egyént.

Minden áron való megfelelés. Modorosság , rettegnek attól hogy kiesnek a szerepükből. Bizonytalanság, kényszeres gondolkodás. Személyiségzavar, nevelési hibák, gátlások, a sikerélmény huzamosabb hibája. Állandó negatív feszültségi állapot foglyai. Aligha alkalmasak vezetői beosztásba, ugyanakkor lehetnek kötelességtudóak és megbízhatóak. Munkacsapatba nehezen illeszkednek be, bizonytalanok.

2. Erős nyomásn>

+

 

-

Szabályos írásnál: akarat és fegyelmezettség. Vitalitás, határozottság, bátorság.

Kiegyensúlyozott írásnál: ösztönélet uralkodása.n>

Túl erős nyomás: nehézkesség, gátlásosság, agresszivitás, keménység, ingerlékenység.

3. Gyenge írásnyomásn>

+

 

 

 

 

 

 

 

-

Intelligens, beleérző, ötletgazdag, alkalmazkodóképes, érzékeny, együttérző és simulékony, sokoldalúan tehetséges, de hiányzik hozzá az energia. Csak látszólag gyenge nyomásnál tulajdonosa nem akarja az erejét fitogtatni. Jellemző rá a szellemi frissesség, meríteni tud belső tartalékaiból. Könnyed felfedezi a kiskapukat, a célravezető megoldásokat. Időnként ellankad, ám szívósan küzd tovább.

Energiahiány, csekély hajtóerő. Erőtlen, céltalan, félénk, labilis idegzetű.

4. Áthelyezett nyomás, egyenetlen nyomás.

-

Áthelyezett: az akaraterő nem a megfelelő területen érvényesül.n>

Egyenetlen nyomás: labilis pszichika állapot, lelki zavar(serdülőkor, klimax idején gyakori).

 

XI. TEMPÓ(DÖNTŐ LEHET A SZEMÉLYISÉG MEGÍTÉLÉSÉBEN)

 

 

 

1.Gyors

-          jobbra dől, jobbsodrás

-          előre siető ékezetek

-          pontok helyett vesszők, erős kötöttség

-          rövid szóvégi vonalak, hullámzó írás

-          fonalasodás, széles írás, alapvonal enyhe emelkedése

+

 

 

 

-

Intelligens, gyorseszű.

 

 

 

Lázas türelmetlenség, nyugtalanság.( A formák kevéssé sikerülnek, hiányzik a kötésekből az eredetiség, a leegyszerűsítések hanyagságot tükröznek.) Görcsössé válik.

 

 

2.Lassú írás

-          iskolai minta szerint

-          álló vagy balra dőlő

-          ékezetek a helyükön

-          bizonytalan vagy töredezett vonalak

-          ingadozások a dőlésben

-          díszítések, gazdagítások

-          részletek pontos kidolgozása

-          nem szépen ívelt hurkok, nehézkesség ill. primitívségn>

+

 

-

Megfontoltság, problémáikat több szempontból közelítik meg.n>

Felfogóképessége lassú, nehézkes, körülményes. Passzív, érdeklődése egyoldalú, hanyag.

Szélsőségesen balra dőlő betűknél: leküzdhetetlen bűntudat.n>